1- Dilekçe (T.C Kimlik no)
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair kamu hastanelerinden veya devlet ya da vakıf üniversite hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu,
4- Harç makbuzu,
5- 5.000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge,
 İŞYERİNDE BULUNDURMA RUHSATI TALEP EDENLERDEN AYRICA;

 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (ruhsata tabi olmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
 Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı,
 İşyeri ortaklık veya şirkete aitse yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı.
Not: İşyerinin bulunduğu yer mülki idare amirliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

 CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE SİLAH TAŞIMA RUHSATI TALEP EDENLERDEN AYRICA;

 Can güvenliğinin hangi nedenle tehlike içinde olduğu belirtiliyor ise bunu gösteren belgeler,
 Şehitlik durumunu gösteren belge,
 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alındığına dair belge.

 TAŞIMA RUHSATI VERİLEBİLECEK MESLEK MENSUPLARINDAN AYRICA;

ZİRAİ FAALİYETTE BULUNANLAR;

Arazi Sahipleri;
1- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2- Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı, Ziraat odasından veya il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
Sürü Sahipleri;
1- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2- Ziraat odasından veya il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
3- Hayvan sayısını gösterir il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü yazısı.

Arıcılık Yapanlar;
1- Ziraat odasından veya il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
2- En az 100 adet kovanı bulunduğunu gösteren, il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünün yazısı,
3- Müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl öncesine ait 2000 kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu,
4- Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancık müdürlüğünün yazısı,
5- Oda kayıt belgesi.

TİCARİ FAALİYETTE BULUNANLAR;

Yıllık Satış Veya Vergi Tutarı;
1- Şahsın durumunu, (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
2- Oda kayıt belgesi,
3- Mükellefiyeti ve yıllık satış veya vergi tutarını (2019 yılı için ciro 17.900.000 TL kurumlar vergisi 283.000, gelir vergisi 141.000 TL) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı),
Müteahhitler;
1- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2- Şahsın durumunu (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
3- Oda kayıt belgesi,
4- İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi.
Akaryakıt İstasyonu Sahipleri;
1- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi,
2- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
3- Şahsın durumunu (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
4- Oda kayıt belgesi,
5- Bayilik sözleşme fotokopisi.
Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlar;

1- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi,
2- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
3- Şahsın durumunu (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
4- Oda kayıt belgesi,
5- Bayilik sözleşme fotokopisi.
6- Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK onaylı yazı.
Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar;
1- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2- Şahsın durumunu (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
3- Oda kayıt belgesi,
4- Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK onaylı yazı
Kuyumcu ve Sarraflar;
1- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi,
2- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
3- Şahsın durumunu, (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
4- Oda kayıt belgesi.

Dövize İlişkin İşlem Yapanlar;
1- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi,
2- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
3- Şahsın durumunu (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
4- Oda kayıt belgesi,
5- Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi.
Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı, patlayıcı madde deposu, ateşli silah üreten imalathane sahiplerine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahipleri;
1- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
3- Oda kayıt belgesi,
4- Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,
Patlayıcı maddeleri taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahipleri;
1- İş sahibinin yazılı müracaatı,
2- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
3- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
4- Oda kayıt belgesi,
5- Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,
6- Güvenlik belgesi fotokopisi,
7- Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK onaylı yazı.
Poligon Sahipleri;
1- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2- Şahsın durumunu (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
3- Oda kayıt belgesi,
4- İşletme ruhsatı fotokopisi,

DİĞER MESLEK GRUPLARI;

Fahri Temsilciler;
• Şahsın görev ve silah taşıma ruhsatı talebiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının yazısı.

Basın Mensupları;
• Basın kartı fotokopisi.

Banka Müdürleri;
Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve müracaat tarihi itibari ile en fazla 30 gün önce düzenlenmiş görev belgesi

Pilotlar;
1- Kurum yazısı,
2- Pilotluk lisans fotokopisi.
Avukatlar ve Noterler;

Avukatlar:
Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı.

Noterler:
1- Noterlik görev belgesi,
2- Vergi dairesi yazısı,
3- Oda kayıt belgesi.

Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri;
1- Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,
2- Görevle ilgili seçim tutanağı.

En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar;
1- Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
2- İl/ilçe seçim kurulu yazısı.

En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar;
1- Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
2- İl/ilçe seçim kurulu yazısı.

 Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil diğer görevlilerden,
 Adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlardan,
 Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil Kadrolar,
 M.İ.T.
Hizmetlerinde çalışmış olanlardan asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteğiyle kurumlarından ayrılanlar;

Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.

Patlayıcı Madde Depolarının Korunması İle Görevli Bekçiler;
1- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2- Şahsın durumunu (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
3- Oda kayıt belgesi,
4- İş sahibinin yazılı müracaatı,
5- Depo izin belgesi fotokopisi,
6- Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK onaylı yazı.

Yönetmeliğin (9/m) Bendinde Belirtilen Bekçi, Veznedar ve Mutemetler İçin;
1- İş sahibinin yazılı müracaatı,
2- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
3- Şahsın durumunu (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
4- Oda kayıt belgesi,
5- Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısı ile sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK onaylı yazı

Poligonda görevli bekçilerden;
1- İşverenin yazılı müracaatı,
2- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
3- Şahsın durumunu (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
4- Oda kayıt belgesi,
5- İşletme ruhsatı fotokopisi,
6- Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK onaylı yazı

Müze ve Anıtları Koruyan Bekçiler;
1- Kişi/kurumun yazılı müracaatı,
2- Primlerin ödendiğine dair SGK onaylı yazı

YİVLİ TÜFEK RUHSATI ALABİLMEK İÇİN AYRICA;
Yivli tüfekler için bulundurma ruhsatı düzenlenmektedir. Bu silahları taşımak ve avda kullanmak isteyenlerden ayrıca avcılık belgesi istenecektir.